1.png

ผู้อำนวยการโรงเรียน

images_5.jpg

รองผู้อำนวยการ

ผอ3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obecmain

E filing

SlipBamnan

SlipSalary

Slip employee

niets

Facebook โรงเรียน

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

กระบวนงานที่ ๑ การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

กระบวนงานที่ ๒ การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

กระบวนงานที่ ๓ การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

กระบวนงานที่ ๔ การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์

กระบวนงานที่ ๕ การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

กระบวนงานที่ ๖ การขอเทียบโอนผลการเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

กระบวนงานที่ ๗ การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

กระบวนงานที่ ๘ การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.