1.png

header4

images_5.jpg

ผอ3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obecmain

E filing

SlipBamnan

SlipSalary

Slip employee

niets

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
"โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญาของโรงเรียน
"โรงเรียน คือ บ้านที่สองของนักเรียน โดยมีครูเป็นพ่อแม่คนที่สองของนักเรียน"

คำขวัญของโรงเรียน
"รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม"

สีประจำโรงเรียน
"น้ำเงิน - ขาว"
สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความฉลาดเฉียบแหลม  มีความคิดสร้างสรรค์
สีขาว     หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

คติธรรมของโรงเรียน
"ขนฺติ  ธีรสฺส  ลํ  กาโร"
ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
"อ่อนน้อมถ่อมตน"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
"เลิศล้ำวิทยา  พัฒนาชุมชน"