1.png

header4

images_5.jpg

ผอ3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obecmain

E filing

SlipBamnan

SlipSalary

Slip employee

niets

ก่อนปี พ .ศ.2533 ตำบลนายางกลักและตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นตำบลที่มีประชากรหนาแน่น แต่ไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป มีฐานะยากจน นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบระดับประถมศึกษาไม่มีโอกาสเรียนต่อ อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาของ ทั้ง  2 ตำบล 

( ข้อมูลปี พ ศ. 2533 )ต่ำสุดในจังหวัดชัยภูมิ ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีซึ่งเป็นส่วนน้อยได้ส่งบุตรหลาน เรียนต่อในต่างพื้นที่   ในอำเภอบำเหน็จณรงค์  อำเภอเทพสถิต ในตัวจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งการเดินทางไปเรียนลำบากมาก  ดังนั้นผู้ปกครองและประชาชนซึ่งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงร่วมมือร่วมใจกันร้องขอไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง 2 ตำบลได้มีโอกาสได้เรียนอย่างทั่วถึงทางราชการจึงได้มอบหมายให้นายเผ่า  วัชรเมฆลา  ศึกษาธิการอำเภอเทพสถิตสมัยนั้นเป็นผู้มาประสานงานกับผู้นำชุมชน คือ  กำนันสิงห์ทอง  แป้นรินทร์  กำนันตำบลนายางกลัก       ในการหาพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุน  และผลักดันจาก  นายอนันต์     ลิมปคุปตถาวร    สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ   ติดตามประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจนสามารถจัดตั้ง     โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ-ศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่นี้ได้เป็นผลสำเร็จโดยมีผู้บริจาคที่ดิน  รวมเนื้อที่ 64 ไร่

จากผู้บริจาค 5 ราย คือ

1.   นายสังข์      ประภาษา        
2.   นายคำ        โพธิ์ชัย
3.   นายโข่        ยืนจัตุรัส         
4.   นายประทีป  ตุ้มสูงเนิน
5.   นายบุญมา   เรืองศรีใส

เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2533 มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน   80  คน ขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน  นายประมวล  บุญวิจิตร  ได้ให้ความอนุเคราะห์ตึกแถวไม้  2 ชั้นในตลาดบ้านนายางกลักเป็นที่เรียนชั่วคราว    โดยมีนายสมศักดิ์  ศรีบานเย็น   มาช่วยราชการเป็นครูประจำการคนแรกของโรงเรียน

วันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2533 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้   นายไสว ตอพล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รักษาการในตำแหน่ง   ครูใหญ่โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมอีกตำแหน่งหนึ่งและได้มอบหมายให้นายปัญญา  หาญอาสา  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่มาเป็นผู้ดูแล   ประสานงาน  

วันที่ 26   ตุลาคม   พ.ศ.2533    กรมสามัญศึกษา   ได้แต่งตั้งนายบัณฑิต  ปานวิเศษ  อาจารย์  2 โรงเรียนกวางโจนศึกษา มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  ตำแหน่งครูใหญ่

ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้ย้ายจากที่เรียนชั่วคราวในตลาดบ้านนายางกลัก  มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว บนพื้นที่ที่ได้รับบริจาคซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1051  หมู่ 1   ตำบลนายางกลัก     ถนนซับใหญ่ – เทพสถิต

วันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ.2535   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้    นางสาวแสงดาว   คงนาวัง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้รับการประเมินเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนในเวลาต่อมา

วันที่ 30   มกราคม พ.ศ.2541    กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเศรษฐา     ศรีสุธรรมศักดิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหันวิทยามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 15   มีนาคม   พ.ศ.2543     กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสงบ ลุนทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

          วันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.2544  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายวิสุทธิ์  แขรัมย์   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก   จังหวัดมหาสารคาม    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน          
          วันที่   4   ธันวาคม  พ.ศ.2550   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ   เขต  3   ได้แต่งตั้งให้นายสุวัฒน์    พงศ์สุวรรณ   ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันที่  27  มกราคม  พ.ศ.2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้แต่งตั้งให้นายอมร  ชัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

          วันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้แต่งตั้งให้นายประวิทย์  พลอยดำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

site